Algemene voorwaarden

Ans Rozendal

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Onbelemmerd Ondernemen.

1.3 Onbelemmerd Ondernemen: ingeschreven door Ans Rozendal bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59985119 met de naam Studio Sprankel, levert Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen diensten op het gebied van consultancy, trainingen, workshops, social media en websites.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Onbelemmerd Ondernemen te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Onbelemmerd Ondernemen een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Ans Rozendal /Onbelemmerd Ondernemen verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Onbelemmerd Ondernemen op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient in principe vooraf aan de dienst/levering voldaan te zijn, tenzij door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen schriftelijk anders vermeldt.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen worden opgeschort, dit zonder dat Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur schriftelijk voorafgaand aan de afspraak worden gedaan. Annulering na deze termijn betekent dat Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen de afspraak in rekening kan brengen.

10.2 Betreft het een afspraak die voor de aanvrager kosteloos is, en er is niet binnen 24 uur geannuleerd, dan kan de tijd alsnog in rekening worden gebracht. (Er had anders wellicht iemand anders op dat tijdstip geadviseerd kunnen worden.) Kosteloos betekent niet dat er geen inspanningsverplichting is. Ook die afspraak vraagt immers voorbereiding(-stijd) van Ans Rozendal/Onbelemmerd Ondernemen.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Onbelemmerd Ondernemen rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen. Datzelfde geldt ook voor de door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen. Op alle door Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop, training, bijeenkomst, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bijeenkomst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Ans Rozendal / Onbelemmerd Ondernemen.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.